Информация за отдела | Пасторско служене
Отдел Пасторско служене Съюз на Църквата на адвентистите от седмия ден в България “Господ е Пастир мой” Псалом 23

Информация за отдела

Мисия

Асоциацията на служителите към Генералната конференция на адвентистите от седмия ден е създадена, за да служи на глобалната църква в прогласяването на вечното евангелие и в своята божествена мисия да подготви хората за посрещането на техния Господ, Който идва скоро. Асоциацията цели да изпълни тази мисия чрез служението си на пастори, пасторски семейства, старейшини/водачи на групи към местна църква, както и на секретарите на Асоциацията на служителите на адвентистите от седмия ден.

Цели:

Относно пасторите:

Асоциацията утвърждава значението на местната църква в приключването на Христовата мисия. За да помогне на пасторите си при изпълнението на тази задача, асоциацията им служи в следните области:

 

  • Лично израстване. Мотивиране на пасторите в тяхното лично израстване, насърчаване на пълноценната им връзка с Бога, която дава силно чувство за самоуважение и пасторска мисия.
  • Прогласяване. Насочване съзнанието на пасторите към идеята, че тяхното първо призвание е прогласяването на Словото на църквата и на света и представянето на Исус като Спасител и Господ пред всички хора, без оглед на раса, пол, националност, племе или икономически статус.
  • Професионално израстване. Насърчаване на професионалното израстване на пасторите в изучаването и практикуването на служението, представляване на техните интереси пред Генералната конференция и повишаване имиджа на пасторското служение, така че то да привлича квалифицирани хора и да ги задържа в редиците си.
  • Църковно израстване. Предоставяне възможността на пасторите да се грижат за своите паства, така че те да са средища на любяща загриженост, динамична евангелизация и присъствието на Живия Господ.

 

Относно нуждите на пасторските семейства:

  • Асоциацията признава, че в днешния сложен свят служението вече не е грижа единствено на пастора. Съпругата и децата на пастора участват и са повлияни от личността и практиката на служението. Ето защо, асоциацията насърчава семейното служение и предоставя необходимата подкрепа и ресурси на съпругите, които избират да служат като помощници на служение в екип.

 

Относно служенето на църковните старейшини/водачи на групи:

  • Асоциацията признава библейската роля на старейшината на местната църква, особено с оглед на все по-нарастващите изисквания на църковните пастори и нуждата от участие на миряните в управлението и служението на паството. По тази причина, асоциацията има за цел да възпитава, обучава, мотивира и екипира старейшините на местни църкви в тяхната лидерска роля, за да служат на своето паство и да помагат на пасторите си да печелят души.

 

Относно работата на секретарите на църквата:

Асоциацията функционира чрез секретарите на пасторските отдели в църквата по дивизии и заедно с тях обслужва лидерите на служението на други нива. Асоциацията предоставя обучение и ресурси, според нуждите и възможността, за да помогне на секретарите на църквата при изпълнението на ролята им като:

 

  • Пастори на пасторите: грижа за нуждите на пасторите и техните семейства и представляване на интересите им на подходящо административно ниво.
  • Координатор на църковното израстване и евангелизация в техните области на служение.